sand-fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-fly.

Từ điển Anh Việt

  • sand-fly

    /'sændflai/

    * danh từ

    (động vật học) ruồi cát ((thường) thấy ở bãi biển)