sand hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand hog.

Từ điển Anh Việt

  • sand hog

    /'sænd'hɔg/

    * danh từ

    người làm cát; người lấy cát

    người làm công trình xây dựng ở hầm sâu; người làm công trình xây dựng ở đáy biển