sandbag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandbag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandbag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandbag.

Từ điển Anh Việt

 • sandbag

  /'sændbæg/

  * ngoại động từ

  xếp túi cát làm công sự

  chặn (cửa sổ) bằng túi cát, bịt (lỗ hở) bằng túi cát

  đánh quỵ bằng túi cát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sandbag

  * kinh tế

  chặn bằng bao cát

  chiến thuật trùng trình

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bao cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sandbag

  a bag filled with sand; used as a weapon or to build walls or as ballast

  treat harshly or unfairly

  hit something or somebody as if with a sandbag

  Synonyms: stun

  downplay one's ability (towards others) in a game in order to deceive, as in gambling

  protect or strengthen with sandbags; stop up

  The residents sandbagged the beach front

  Similar:

  dragoon: compel by coercion, threats, or crude means

  They sandbagged him to make dinner for everyone

  Synonyms: railroad