sand cat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand cat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand cat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand cat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand cat

    a desert wildcat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).