sand pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand pit

    * kỹ thuật

    mỏ cát