sand dab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand dab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand dab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand dab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand dab

    the lean flesh of a small flounder from the Pacific coast of North America

    small food fishes of the Pacific coast of North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).