sand-hog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-hog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-hog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-hog.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand-hog

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thợ lấy cát