sand bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand bar

    * kỹ thuật

    doi cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sand bar

    Similar:

    sandbar: a bar of sand