sandy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandy.

Từ điển Anh Việt

 • sandy

  /'sændi/

  * danh từ

  (Sandy) người Ê-cốt

  * tính từ

  có cát, có nhiều cát

  màu cát, hung hung (tóc); có tóc hung hung (người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sandy

  * kinh tế

  có cát

  màu cát

  * kỹ thuật

  cát

  đất cát

  hóa học & vật liệu:

  chứa cát

  xây dựng:

  pha cát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sandy

  Similar:

  flaxen: of hair color; pale yellowish to yellowish brown

  flaxen locks

  arenaceous: resembling or containing or abounding in sand; or growing in sandy areas

  arenaceous limestone

  arenaceous grasses

  Synonyms: sandlike

  Antonyms: argillaceous