sale wise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale wise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale wise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale wise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale wise

    * kinh tế

    sở trường bán hàng