sale market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale market

    * kinh tế

    thị trường tiêu thụ