sale-price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale-price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale-price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale-price.

Từ điển Anh Việt

  • sale-price

    /'seilprais/

    * danh từ

    giá bán