sale expend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale expend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale expend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale expend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale expend

    * kinh tế

    sự bán trả dứt