sale-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale-room.

Từ điển Anh Việt

  • sale-room

    /'seilrum/ (salesroom) /'seilrum/

    * danh từ

    phòng bán đấu giá