saleability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleability.

Từ điển Anh Việt

 • saleability

  /,seilə'biliti/ (saleability) /,seilə'biliti/

  * danh từ

  tính có thể bán được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saleability

  * kinh tế

  tính có thể bán chạy

  tính có thể bán được

  tính dễ bán