saleratus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleratus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleratus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleratus.

Từ điển Anh Việt

  • saleratus

    /'sæləreitəs/

    * danh từ

    (hoá học) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuốc muối bột nở (natri hyđrocacbonat trong bột nở)

Từ điển Anh Anh - Wordnet