sale age nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale age nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale age giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale age.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale age

    * kinh tế

    thời gian có thể bán được