sale note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale note

    * kinh tế

    phiếu bán hàng