saleable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleable.

Từ điển Anh Việt

 • saleable

  /'seiləbl/ (saleable) /'seiləbl/

  * tính từ

  dễ bán, có thể bán được

  salable price: giá có thể bán được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saleable

  * kinh tế

  có thể bán được

  dễ bán

  * kỹ thuật

  có thể bán được

  dễ bán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saleable

  Similar:

  salable: capable of being sold; fit for sale

  saleable at a low price

  Antonyms: unsalable