saleables nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleables nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleables giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleables.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saleables

    * kinh tế

    phần sản xuất có thể bán được