saleage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saleage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saleage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saleage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saleage

    * kinh tế

    lượng hàng thương phẩm