sale of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale of goods

    * kinh tế

    luật bán hàng