sale in gross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale in gross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale in gross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale in gross.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sale in gross

    a sale of a tract of land as a whole without a warranty as to the acreage

    Synonyms: contract of hazard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).