sale by proxy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale by proxy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale by proxy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale by proxy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale by proxy

    * kinh tế

    sự bán theo ủy quyền