sale by brand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sale by brand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sale by brand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sale by brand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sale by brand

    * kinh tế

    bán hàng theo nhãn hiệu (sản xuất)