pure yeast starter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure yeast starter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure yeast starter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure yeast starter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure yeast starter

    * kinh tế

    sự nhân giống men tinh khiết