pure torsion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure torsion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure torsion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure torsion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure torsion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự xoắn thuần túy