pure bending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure bending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure bending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure bending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pure bending

  * kỹ thuật

  sự uốn đơn

  xây dựng:

  sự uốn thuần túy

  toán & tin:

  sự uốn thuần túy (của rầm)

  sự uốn thuần túy (rầm)