pure lime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure lime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure lime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure lime.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure lime

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vôi nguyên chất