pure line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure line

    * kỹ thuật

    y học:

    dòng thuần