pure strategy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure strategy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure strategy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure strategy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure strategy

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chiến lược thuần túy