pure premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure premium

    * kinh tế

    phí bảo hiểm ròng