pure code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure code

    * kỹ thuật

    mã nguyên thể