pure variety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure variety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure variety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure variety.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure variety

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đa tạp thuần túy