pure flexion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure flexion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure flexion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure flexion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure flexion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    uốn thuần túy