pure jelly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure jelly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure jelly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure jelly.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure jelly

    * kinh tế

    sự đông tinh khiết