pure form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure form

    * kỹ thuật

    hình thức thuần túy