pure profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure profit.

Từ điển Anh Việt

  • Pure profit

    (Econ) Lợi nhuận thuần tuý.

    + Một số dư tiền được để lại khi doanh thu phát sinh từ một hoạt động nào đó đã được trừ cho tất cả các chi phí cơ hội của sản xuất có thể xảy ra, lợi nhuận thông thường cần thiết để duy trì sự kinh doanh của người sản xuất.