pure science nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure science nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure science giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure science.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure science

    * kỹ thuật

    y học:

    khoa học thuần túy