pure bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure bar

    * kinh tế

    quán giải khát