pure cyclitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure cyclitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure cyclitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure cyclitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure cyclitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm thể mi đơn thuần