pureness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pureness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pureness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pureness.

Từ điển Anh Việt

  • pureness

    /'pjuənis/

    * danh từ

    sự trong, sự trong sạch, sự tinh khiết

    sự thanh khiết, sự thuần khiết; sự trong trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet