impurity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impurity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impurity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impurity.

Từ điển Anh Việt

 • impurity

  /im'pjuəriti/

  * danh từ

  sự không trong sạch, sự không tinh khiết; sự dơ bẩn, sự ô uế ((cũng) impureness)

  chất bẩn

  sự không trinh bạch, sự không trong trắng

  tính pha trộn, tính pha tạp

  (nghệ thuật) tính không trong sáng (văn); tính lai căng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impurity

  worthless or dangerous material that should be removed

  there were impurities in the water

  Synonyms: dross

  the condition of being impure

  Synonyms: impureness

  Antonyms: purity