pure alcohol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure alcohol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure alcohol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure alcohol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure alcohol

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    rượu tinh khiết