pure iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure iron

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sắt nguyên chất

    sắt sạch