pure benzol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pure benzol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pure benzol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pure benzol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pure benzol

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    benzen tinh khiết