marketing tools nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing tools nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing tools giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing tools.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing tools

    * kinh tế

    phương pháp tiếp thị