marketing analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing analysis

    * kinh tế

    phân tích tiếp thị