marketing edict nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing edict nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing edict giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing edict.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing edict

    * kinh tế

    sắc lệnh tiếp thị