marketing map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marketing map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marketing map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marketing map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marketing map

    * kinh tế

    bản đồ bán hàng